Larvik Næringsforening

Inter City - trasé og stasjonsplassering

Høringsperioden for trasé- og stasjonsplassering for ny Inter-City forbindelse er i gang. Larvik kommune har fått utarbeidet interessante mulighetsstudier som belyser spesielt de aktuelle stasjonsplasseringene. Disse ble presentert i åpent møte på Sanden Scene 28. januar, er filmet og ligger tilgjengelig i sin helhet på op.no.

LNF har engasjert CityPlan til å se på de næringsrelevante sidene ved både trasévalg og stasjonsplassering, og vil innlede møtet med deres betraktninger. Videre har vi utfordret tre-fire næringsdrivende med forskjellig tilnærmimg til IC-prosjektet om å dele sine syn med oss i 5-minutters innlegg. Det vil bli god anledning til diskusjon, innspill og ønsker som vi vil ta med oss når vi skal utarbeide vår høringsuttalelse til planforslagene 15.02.19.

Sanden Scene, Bølgen

Frokost serveres fra kl 07.45  -   møteslutt ca kl 10.00

 

Påmeldingen er stengt.